Comparteix:

C Valoració final

Valoració parcial (cada any) i valoracíó final (2017) del Pla Estràtegic

Informe elaborat amb responsables objectius, responsables indicadors, Comissió Qualitat i Equip Directiu